เปิดจองซื้อหุ้นสามัญ IPO: INSET - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส