ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - GUNKUL

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจดังนี้
1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
2) ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
5) ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจดังนี้
    5.1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
    5.2) ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
    5.3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
    5.4) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
    5.5) ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก