ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - CDG

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - CDG
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทอาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม และโรงแรม  และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น โรงเรียนเอกชน ที่ประเทศสหราชอาณาจักร  (โดยลงทุนผ่านบริษัทย่อย)
 
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก