การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นรายปี - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส