ประกาศและขัอมูลการเปิดจองซื้อตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นIPO - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - SFT

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์
   ได้แก่ ระบบการพิมพ์กราเวียร์ และระบบการพิมพ์ดิจิตอล
2. ผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) และฟิล์มยืด (Stretch Film)
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก