เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยแบ่งบริการเป็น  4 ประเภท คือ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินหรือลิสซิ่ง สินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือแฟคตอริ่ง และบริการเสริมอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการจัดหาหนังสือค้ำประกันซอง สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ และบริการจัดหาสินค้า
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก