เปิดจองหุ้นสามัญ IPO บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - ASW - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นสามัญ IPO บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - ASW

เปิดจองหุ้นสามัญ IPO บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) - ASW
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทั้งโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นสามัญ IPO หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก