เปิดจองหุ้น IPO บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - DMT - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - DMT

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - DMT
ประกอบธุรกิจบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 21.9 กิโลเมตร
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้น IPO หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1000
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก