เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) - SMD - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) - SMD

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) - SMD
 
จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปและสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ มีกลุ่มสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 6 ประเภท ได้แก่ กลุ่มสินค้าด้านเวชบำบัดวิกฤต กลุ่มสินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไป กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล และกลุ่มอื่นๆ
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก