เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) - SECURE - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) - SECURE

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) - SECURE
 
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และให้บริการที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (End Point Security)
2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)
3. ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring)
4. ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Solution) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน (Authentication) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Archiving) เป็นต้น
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก