เปิดจองหุ้น IPO บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) - MENA - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) - MENA

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) - MENA
 
ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111, 0 2680 4034
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก