เปิดจองหุ้น IPO บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - BBIK - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - BBIK


 
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งประเภทการให้บริการ ดังนี้
1.การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ
2.การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
3.การพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
4.การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์
5.การจัดหาและบริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก